Onderzoek naar gasongevallen

Geplaatst op 01 mei 2019 door Redactie

Gas is in beginsel een brandstof die risico's met zich meebrengt. Doordat deze risico's op allerlei wijzen zijn ingeperkt, is er over het algemeen sprake van een veilige distributie en toepassing van gas. Desondanks vinden er jaarlijks toch nog enkele tientallen ernstige gasongevallen plaats. Kiwa Technology doet onderzoek aan alle typen gasongevallen voor het achterhalen van de oorzaak, het voorkomen van herhaling bij vergelijkbare situaties, het verbeteren van de regelgeving, het achterhalen van structurele fouten of voor beantwoording van de schuldvraag. Deze onderzoeken zijn nodig om het veilig toepassen van gas te kunnen continueren en om de kosten als gevolg van de geleden schades bij de juiste partijen te kunnen neerleggen. Daarnaast is onafhankelijkheid gewenst.

Gasongevallen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

1. Explosies zijn het gevolg van het onbedoeld en ongecontroleerd uitstromen van gas dat vervolgens tot ontsteking komt. Een explosie wordt veelal gevolgd door brand.
2. Bij een gasongeval waarbij direct brand ontstaat is in de regel sprake geweest van overhitting in een gastoestel.
3. Vergiftigingsongevallen ontstaan ten gevolge van het onvolledig verbranden van gas in een gastoestel. Naast de conditie van het gastoestel zelf, spelen hierbij de omgevingsomstandigheden een belangrijke rol. Vervuiling van een toestel kan leiden tot onvolledige verbranding. Maar ook onvoldoende luchttoevoer naar de opstellingsruimte of het niet naar behoren afvoeren van het verbrandingsgas kan een vergiftigingsongeval tot gevolg hebben.
4. Verstikkingen, door onverbrand gas, zijn het gevolg van de aanwezigheid van zéér hoge concentraties gas. Een verstikkingsongeval kan bijvoorbeeld optreden bij een leidingbreuk in een hoge druk gasleiding.

Het merendeel van de gasinstallaties treffen we aan in de woning- en utiliteitsbouw. Daar vinden dan ook de meeste gasongevallen plaats. Maar ook in de industrie, waar andere stookgassen en andere toepassingen aan de orde kunnen zijn, gaat het wel eens fout. De redenen om een gasongeval nader te onderzoeken kunnen divers zijn:

• Soms wil men antwoord op de schuldvraag en in andere gevallen wil men graag weten hoe men een herhaling van een gasongeval bij vergelijkbare gasinstallaties voorkomt.
• Daarnaast kunnen de resultaten van een gasongevallenonderzoek leiden tot verbetering van producten en regelgeving.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement