Legionella blijft in de belangstelling staan

Geplaatst op 01 mei 2016 door Redactie

De Legionella-bacterie kan zich onder de bepaalde omstandigheden enorm vermeerderen en dan voor risicogroepen levensgevaarlijk zijn. Dat is in het verleden gebleken en dat is de reden dat in wet- en regelgeving stringente voorschriften zijn opgenomen voor bedrijven waar de combinatie omstandigheid/risicodoelgroep kan voorkomen.

In het veld worden die voorschriften soms als knellend ervaren Dat leidde de afgelopen tijd tot een aantal acties:

- Nadat in oktober 2014 Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, al bij de verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu had aangedrongen op evaluatie van de huidige regels en daarbij de regeldruk af te wegen tegen de effectiviteit van de voorgeschreven maatregelen, diende in het najaar van 2015 Tweede Kamerlid Ziengs een zogenaamde Initiatiefnota Legionellaregelgeving in waarin hij bepleitte vooral in de recreatiesector de regels te versoepelen.

De nota bevat vijf voorstellen voor aanpak van knelpunten;

- In december 2015 organiseerde de minister van Economische Zaken een zogenaamde “Toezichttafel legionella in de gastvrijheidssector”. Daaruit kwamen ook vijf voorstellen voor een verbeterde aanpak bij legionellapreventie.
In haar brief van 2 maart 2016 aan de Tweede Kamer kwam de minister van Infrastructuur en Milieu met haar reactie op de tien voorstellen. Hieronder volgen de hoofdlijnen van die reactie, waarbij af en toe voorstellen zijn gecombineerd.

- Herziening van prioritaire instellingen + Pilot om het regime voor kleine en overzichtelijke installaties te verlichten (bijvoorbeeld door vrijstelling van de plicht tot risicoanalyse)
Herziening is de minister voorlopig niet van plan. Wel laat ze de gevraagde pilot uitvoeren bij kleine en overzichtelijke installaties zoals kleine B&B’s en boerencampings om te bezien of daar volstaan zou kunnen worden met periodiek monstername, waarna pas bij normoverschrijdingen de huidige aanvullende regels weer zouden gaan gelden;

- Centralisatie van het toezicht op legionellapreventie
Dat is de minister niet van plan vanwege dan noodzakelijke kennisoverdracht van de ene inspectie naar de andere en vanwege inefficiënties naar andere toezichtsterreinen.

- Geen nieuwe regels
Dat zegt de minister toe; pas als legionellosepatiënten kunnen worden toegeschreven aan nieuwe categorieën locaties of installaties zal zij nieuwe regels overwegen.

- Minder aandacht voor verplichting, meer aandacht voor preventie en voorlichting
De minister bevestigt dat goede voorlichting belangrijk is, maar dat tegelijk preventieve maatregelen noodzakelijk blijven, inclusief toezicht en handhaving van de naleving.

- Aanleg leidingwaterinstallaties volgens Bouwbesluit 2012 + Voorkomen legionellarisico’s bij ver- en nieuwbouw + Verbeteren informatievoorziening aan ondernemers
De minister zal met de collega’s van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst overleggen hoe informatievoorziening naar architecten, projectontwikkelaars en aannemers kan worden verbeterd.
- Bevorderen innovatie in risicoanalyses en beheersplannen
De minister constateert dat de Toezichtstafel een brief zal schrijven naar Stichting KvINL met het verzoek om kenniskringen in te stellen en aandacht voor innovatie en kostenefficiëntie hier in mee te nemen.

- Inzet van aangepaste toezichtvormen voor goede nalevers
De minister gaat, in afstemming met ILT, voorstellen uitwerken om met goede nalevers convenanten af te sluiten

Zo, u bent weer even bijgepraat over wat de regering van plan is en niet van plan is naar aanleiding van voorstellen uit de Tweede Kamer en de markt.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement