Klimaatverandering onzin?

Geplaatst op 18 mei 2017 door Redactie

Volgens president Trump is klimaatverandering onzin! De realiteit is helaas anders, daarom start het Waerdse Energie Circuit met een mega CO2-besparingsproject tegen opwarming van ONZE aarde.

Het Waerdse Energie Circuit verbindt in Heerhugowaard bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander.
Veel Heerhugowaardse bedrijven, instellingen en wooncomplexen (c.q. woonwijken) gaan profiteren van elkaars overtollige energie, wat geweldige besparingen oplevert. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO2 uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

Wat misschien nog wel belangrijker is, er wordt eindelijk op grote schaal daadwerkelijk iets concreets gedaan aan de roep om energiebesparing en de vermindering van uitstoot van kooldioxide (CO2).
Het Waerdse Energie Circuit wordt gerealiseerd door een stelsel van buizen, die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, Bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbinden. Er is gestart met het eerste stuk in het noordelijk deel van het Circuit.

Een verkennend onderzoek is hier aan vooraf gegaan. Negen bedrijven, De Burg, Futura Composites, Paramelt, Parcan, Kuiper en Zn. Transport, Ammeraal Beltech, Bukom, Versunie en Rotocoat hebben tezamen met de Bedrijfskring Heerhugowaard, de gemeente Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een quickscan financieel ondersteund. De conclusie van deze quickscan was dat aansluiten op het Waerdse Energie Circuit zeer zinvol is.

Het idee van het op een slimme manier warmte en koude uitwisselen in Heerhugowaard is al in 2012 ontstaan. Het Heerhugowaardse bedrijf Kodi Energiebesparende Technieken werd gevraagd door de gemeente om, met een heel aantal bedrijven op het industrieterrein Zandhorst, na te denken over een onderlinge energie uitwisseling tussen deze bedrijven. Ook was er een vraag vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of de warmte uit hun riolen kon worden hergebruikt door de bedrijven op het industrieterrein.

Toen Kodi begin 2014, samen met Energy Valley, de warmte- en koudevraag van deze bedrijven in kaart bracht, bleek dat de bedrijven gezamenlijk 250.000 GJ aan warmte per jaar over hadden. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van 7.500 woningen. Tijdens de quickscan kwam het idee om deze warmte te gaan koppelen aan nieuw te installeren asfaltcollectoren in een tweetal wegen. Die mogelijkheid deed zich voor, omdat de wegen van de N23 (Westfrisiaweg) en de wegen op De Vaandel nog van een toplaag moesten worden voorzien. Dat was een mooi, natuurlijk moment om deze collectoren aan te brengen.

De warmte die in de zomer aan het hete asfalt wordt onttrokken, wordt afgevoerd naar een zogenoemde aquifer. De asfaltcollector fungeert als een warmtewisselaar, die de warmte aan het asfalt onttrekt. In de winter kan juist koude worden onttrokken. En dat is zeer interessant voor de koudevraag van een aantal van de deelnemende bedrijven. Het potentieel bij deze bedrijven is behoorlijk: 140.000 GJ per jaar, een vergelijkbaar energieverbruik van 4.500 woningen.

Open grondwatersystemen (WKO’s) gebruiken diep grondwater om warm of koud water op te slaan en weer op te pompen. Het water wordt uit de zogeheten ‘koude bron’ opgepompt. Nadat dit water de koude heeft afgegeven aan het proces wordt het inmiddels opgewarmde water, in een andere, de ‘warme bron’ gebracht.

De asfaltcollector vormt voor Nederland een nog vrij nieuwe toepassing voor het opvangen van zonne-energie en van koude-energie in de winter. Het benutten van zonne-energie wordt hoe langer hoe meer toegepast en is een niet te onderschatten milieuvriendelijke manier om in onze energiebehoefte te voorzien.

Aanleg asfaltcollector

In de zomer wordt de grote hoeveelheid warmte, die als gevolg van zonnestraling in het asfalt wordt geabsorbeerd, via het leidingsysteem welke in het asfalt is aangebracht, overgedragen op water. Deze warmte kan direct worden gebruikt als bron voor de warmtepomp en direct worden geleverd aan afnemers, of kan worden opgeslagen in een WKO. Door het asfalt te koelen vermindert de kans op spoorvorming, scheurvorming en rafeling van het asfalt.

In de winter wordt er warm water door het leidingsysteem in het asfalt gepompt. Hiermee wordt het asfalt verwarmd, zodat de weg geen schade ondervindt van weersomstandigheden en waardoor het strooien van zout niet meer nodig is. Tevens vindt er een snellere verdamping plaats van het regen- en dooiwater.

Grens koud en warm asfalt

Het Waerdse Energie Circuit bestaat uit een ring met een aantal warmte-/koudeopslagsystemen. Het eerste systeem komt op de Zandhorst om azijn- en siropenproducent De Burg van koude te voorzien, hun warmte op te slaan en op te waarderen, om daarna te kunnen leveren aan bedrijven die warmte nodig hebben. De asfaltcollectoren laden koude in de grond om deze in balans te houden.

Met De Burg is een koudeleveringscontract afgesloten. Er worden twee doublets van ieder 185 m3/uur geboord, met een diepte van zo’n 170 meter. De Burg gaat jaarlijks zo’n 70.000 GJ aan koude afnemen, bij een beschikbaar gesteld vermogen van 5 Megawatt. De Burg zelf is bezig met een flinke verbouw en een deel nieuwbouw. Door deze verbouw en nieuwbouw wordt het tevens mogelijk om een groot deel van het warmteoverschot intern her te gebruiken, voordat het restant het Circuit in gaat.

Het bedrijf dat als eerste warmte af ging nemen van het Waerdse Energie Circuit , is Stammis Horeca Verhuur. Dit bedrijf is gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein De Vaandel en is aangesloten via het Circuit op de asfaltcollector.

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners, met als doel het verwezenlijken van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector. De partners zijn Kodi Energiebesparende Technieken uit Heerhugowaard, Zon Energie Ontwikkelingsbedrijf uit Spanbroek, Gemeente Heerhugowaard en Hogeschool Inholland uit Alkmaar.

Dit project komt mede tot stand door steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, met een cofinanciering door het Rijk en de Provincie Noord-Holland.

Investeringen in duurzame oplossingen

Het Circuit zal stap voor stap worden uitgevoerd, omdat investeringen in een leidingtracé en in warmte/koude opslagsystemen groot zijn. In de eerste fase gaat het om € 5,5 miljoen en voor de tweede fase is de raming tussen de € 16 en € 20 miljoen. Als het gehele tracé, inclusief de uitbreiding naar het zuiden van Heerhugowaard, gerealiseerd is, dan is de investering opgelopen tot zo’n € 80 miljoen. Het gehele project levert daardoor circa 400 manjaren werk op. Met name de regionale bedrijven kunnen hiervan profiteren.

Aanleg leidingen Circuit

Door het Circuit gefaseerd te realiseren, kunnen we direct starten met het uitwisselen van duurzame warmte en/of koude naar en vanuit bedrijven op De Vaandel en de Zandhorst. Dit project is een voorbeeld van een warmte/koude net die in de Europese Unie zijn weerga niet kent. Dit in een relatief klein gebied, maar met een gigantisch energiebesparingpotentieel.
Juist om deze reden is er vanuit Brussel de ondersteuning via het Operationeel Programma Kansen voor West en is door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling een subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast is de gemeente Heerhugowaard van groot belang door hun constructieve opstelling, hun meedenken en coördinerende en faciliterende rol.

Boorstelling in bedrijf

De officiële start is vrijdag 19 mei a.s. om 15:00 uur op de boorlocatie aan de Einsteinstraat 32 te Heerhugowaard. Wethouder Duurzaamheid van Heerhugowaard, mevrouw M. Stam- De Nijs zal de officiële handeling verrichten, door het boren van een aantal meters boorschacht.

Dit is de officiële, maar tevens zeer belangrijke stap, waarna een versnelling in verduurzaming gemaakt kan worden. Dit om de doelstelling van de gemeente Heerhugowaard “geheel energieneutraal in het jaar 2030” ook daadwerkelijk te realiseren!

Bezoek ook de website: Waerdse-energie.nl

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement