Kiwa Gebouwenscan

Geplaatst op 12 mei 2020 door Redactie

De veiligheid van een gebouw hangt af van tal van factoren: de brandveiligheid, de veiligheid van bouwconstructies en technische installaties en legionella- en asbestonderzoek. Kiwa bundelt al deze disciplines in de Kiwa Gebouwenscan, dé graadmeter voor veilige en gezonde gebouwen.

Een veilig gebouw betekent een goede en gezonde Ieef- en werkomgeving voor gebruikers. Omdat dit essentieel is voor een rendabele en duurzame exploitatie is het belangrijk dat vastgoedeigenaren en -beheerders weten of ze ‘in control’ zijn en of hun gebouw voldoet aan de basisvoorwaarden en de wettelijke eisen. Niet minder belangrijk is dat ze dit vervolgens ook laten zien aan huurders, gebruikers en andere stakeholders.

Eén bezoek, één rapportage, één oplossing

De experts van Kiwa brengen in één bezoek de stand van zaken in kaart van de meest uiteenlopende onderdelen. In een dashboard worden de resultaten gebundeld in één duidelijke rapportage, waarbij direct oplossingen voor eventuele knelpunten en risico’s worden geboden.

Nulmeting

De Gebouwenscan is een nulmeting waarop vastgoedeigenaren en -beheerders vervolgens hun langjarige onderhoud- en beheerplanning kunnen baseren. Voor elk van de gesignaleerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s wordt in de scan aangegeven wat daarvan de urgentie en de impact is. Ook wordt een kostenindicatie gegeven voor het beperken, dan wel wegnemen van het betreffende risico. Op deze manier helpt de Gebouwenscan eigenaren en -beheerders van gebouwen een prioritering aan te brengen in de aanpak van de risico’s.

Specialistische inspecties

De Gebouwenscan bestaat uit een serie specialistische inspecties, waaruit de gebouweigenaar - afhankelijk van zijn behoefte aan inzicht in de bouw- en installatietechnische staat van het gebouw – vrij kan kiezen. Denk daarbij aan inspecties naar de bouwkundige brandveiligheid, bouwkundige constructie, elektrische en gasinstallatie, drinkwaterinstallatie en onderzoek naar aanwezigheid van asbest en ondergrondse tanks. Ook zaken als bliksembeveiliging, de doorvalveiligheid van glas en de veiligheid van aanwezige liften komen in de scan aan de orde. Alle inspecties worden in beginsel binnen één werkdag uitgevoerd om de overlast voor de gebruikers van het gebouw zoveel mogelijk te beperken.

Digitaal gebouwdossier

De uitgevoerde inspecties leiden tot een samenvattende rapportage voor het betreffende gebouw, waarin de aangetroffen veiligheids-en gezondheidsrisico’s nader zijn aangeduid, inclusief urgentie, impact en kosten. De gebouweigenaar ontvangt ook de deelrapportages van de afzonderlijke inspecties. Daarnaast legt Kiwa voor het pand een afzonderlijk digitaal gebouwdossier aan dat door de eigenaar te allen tijde geraadpleegd kan worden. Hierin kan hij terecht voor relevante gebouwgebonden informatie, bijvoorbeeld vergunningen, certificaten en inspectierapporten.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement