CO2-reductie-potentieel kleinere (bio)winkels in Europa in kaart gebracht

Geplaatst op 26 april 2021 door Redactie

Recent is het rapport "Towards sustainable cooling in the European organic and small food retail sector – Status, technology needs and expectations" gepubliceerd. Het bevat unieke informatie en cijfers over koeling, airconditioning en warmtepompen in Europa. Het laat zien hoeveel CO2-reductie door kleinere (bio)levensmiddelenwinkels behaald kan worden. Het rapport is samengesteld in het kader van het Europese project RefNat4LIFE.

Het doel van het RefNat4LIFE-project is het bevorderen van klimaatvriendelijke koelalternatieven. Het project richt zich op eindgebruikers van koel-, airconditioning- en warmtepompapparatuur, installateurs en onderhoudsbedrijven in heel Europa. "RefNat4LIFE-acties zijn pas effectief als ze gebaseerd zijn op solide data over het huidige en toekomstige koeling-, airconditioning- en warmtepomp-gebruik in de food retail sector in Europa", legt Britta Paetzold, Project Manager bij Duitse onafhankelijke milieuadviesbureau HEAT GmbH, uit. Het rapport is geschreven door HEAT, met medwerking van de projectpartners. De Nederlandse partners zijn STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk & young cool).

Marktstudie

“De koude-, klimaat- en warmtepomp-sector (RACHP-sector) wordt vaak buiten beschouwing gelaten in Europese en nationale statistieken", zegt Paetzold."Daardoor ontbreken data grotendeels. Wij hebben daarom zelf een marktstudie uitgevoerd. Dit was essentieel om beter inzicht te krijgen in het aantal winkels in de sector, de structuur van de kleine levensmiddelen detailhandel, de economische positie en uitdagingen, en het potentieel voor reductie van broeikasgasemissies in deze sector.

Het resultaat van deze inspanning is vastgelegd in een openbaar rapport. Het brengt het werkveld van de acht partners uit België, Duitsland, Nederland, Portugal en Spanje samen. Zij vertegenwoordigen de biologische food retail, de RACHP installatie- en onderhoudssector. De bevindingen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek, online enquêtes en interviews onder eindgebruikers en RACHP installatie- en onderhoudsbedrijven, van oktober 2019 tot april 2020.

Uniek

De verzamelde informatie is ingevoerd in een uitgebreide database met Europese levensmiddelenwinkels met een oppervlakte tot 1.000 m2. Een ’business-as-usual’ scenario en een reductiescenario van broeikasgasemissies zijn doorgerekend tot 2025. De uitkomsten zijn uniek, aangezien het de allereerste detailstudie is over de RACHP-gerelateerde emissies van kleine levensmiddelenwinkels in Europa. Dit ondanks enige onzekerheid van van de uitkomsten (aantallen winkels geschat op een nauwkeurigheidsmarge van +/- 30% en extra onzekerheid over de toekomsprojecties, gebaseerd op gegevens die vóór de Covid-19 pandemie zijn verzameld).

Er zijn o.a. twee online enquêtes en aanvullende interviews gedaan met kleine food retail eindgebruikers. Zij vertegenwoordigen 1.061 winkels in Europa. De belangrijkste resultaten tonen het volgende beeld:
• De energieprestaties van de apparatuur zijn een selectiecriterium bij de aankoop van nieuwe RACHP-apparatuur;
• Daarentegen is de toepassing van besparingsopties, waaronder (nacht)afdekking van verkoopmeubelen, warmteterugwinning of thermische isolatie vrij laag.

CO2 emissiereductie

Efficiëntieverbeteringen en versnelde omzetting naar natuurlijke koudemiddelen, in alle kleine levensmiddelenwinkels in de vijf projectlanden, met bijzondere aandacht voor de zeer kleine winkels van minder dan 400 m² winkeloppervlakte, kan tot forse reductie leiden. Volgens het rapport leidt het tot emissiereducties van 0,4 Mt CO2eq in 2025, in vergelijking tot het business-as-usual scenario. Over de periode van 2021 tot 2025 is daarbij de cumulatieve emissiereductie naar verwachting 1,1 Mt CO2eq. Meer dan de helft van het totale verwachte RACHP-emissiereductirepotentieel in 2025 wordt toegeschreven aan Duitse kleine levensmiddelenwinkels, gevolgd door de Spaanse. (Deze landen hebben relatief veel kleine (bio)levensmiddelenwinkels.)

Download het rapport of de samenvatting

Het volledige openbare rapport of samenvatting (Engels) kan via https://www.refnat4life.eu/english/reports-and-case-studies/public-report/ worden gedownload en bevat de volgende onderdelen:
1. Introductie, klimaatimpact van kleine levensmiddelenwinkels en projectdoelen
2. De Europese kleime levensmiddelensector
3. De Europese bio-food retailsector
4. RACHP-gebruik in de Europese bio-food- en kleine levensmiddelensector
5. Aanbevelingen en toekomstbeeld


Voor meer informatie:
info@refnat4life.eu
info@knvvkyoungcool.nl
info@stek.nl

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement