Duurzame energiesector vreest voor uitvoerbaarheid klimaatplannen bij lange kabinetsformatie

Geplaatst op 06 mei 2021 door Redactie

Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. Duidelijkheid op de lange termijn wordt door veel bedrijven genoemd als voorwaarde om te kunnen investeren en groeien. Zo toont bijna de helft zich voorstander van een verhoging van de SDE++-subsidie en uitbreiding van subsidies voor de verduurzaming van woningen. Bovendien vindt ruim een derde het cruciaal dat industriële bedrijven een CO2-heffing betalen en worden gestimuleerd te investeren in verduurzaming. Ook zegt één op de drie ondernemers dat extra investeringen in het elektriciteitsnet nodig zijn, evenals arbeidsmarktbeleid gericht op de werving van werknemers om de energietransitie mogelijk te maken. Dat constateren de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en ABN AMRO in een inventarisatie naar de uitkomsten van de kabinetsformatie die bedrijven noodzakelijk vinden om de energietransitie mogelijk te maken.

De NVDE inventariseerde onder haar bedrijven en coöperaties in de duurzame energie- en mobiliteitssector hoe zij denken over de kabinetsformatie en voortgang van de energietransitie. Zij verrichtte het onderzoek tussen 28 maart en 6 april en ABN AMRO leverde een bijdrage aan de analyse van de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat in de sector sprake is van een groeiende onrust over de kabinetsformatie. Zo denken bijna zes op de tien bedrijven dat beleids- en investeringsplannen – en hiermee de voortgang van de energietransitie – in het gedrang komen als er vóór de zomer geen nieuw kabinet is. Zo moet het nieuwe kabinet nog in 2021 belangrijke beslissingen nemen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen en is het door de trage kabinetsformatie de vraag of deze besluiten op tijd genomen worden.

Onduidelijkheid staat investeringen in energietransitie in de weg

Behalve snelheid zijn ook robuuste maatregelen cruciaal. Extra maatregelen zijn nodig om het doel van het kabinet-Rutte – een CO₂-reductie van 49 procent – te realiseren, rekende het Planbureau voor de Leefomgeving in oktober 2020 voor in haar Klimaat- en Energieverkenning. Duidelijkheid op de lange termijn is voor veel bedrijven noodzakelijk om te kunnen investeren en groeien. Zo maken veel bedrijven zich zorgen over het voortbestaan van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++-subsidie). Ook netcongestie is een heikel issue en daarnaast beschouwt ruim de helft trage vergunningprocedures als een belangrijk knelpunt. Dat geldt óók voor het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Een kwart van de bedrijven geeft aan dat er een groot tekort is aan mensen om het werk te kunnen uitvoeren.

Klimaatakkoord 2.0

Ruim twee derde van de bedrijven stelt dat het behalen van de Europese klimaatdoelen alleen mogelijk is als een ‘Klimaatakkoord 2.0’ wordt gesloten. “De bereidheid van de duurzame energiesector om met de overheid mee te denken en stappen te zetten om de klimaatdoelen te halen, is groot. Of er inderdaad een Klimaatakkoord 2.0 met input vanuit het bedrijfsleven komt, valt nog te bezien. Duidelijk is wél dat de duurzame energiesector in de startblokken staat om praktijkkennis in te brengen in het beleidsproces dat moet leiden tot verdergaande CO2-reducties”, benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Betrokkenheid van bedrijven die de uitvoering voor hun rekening nemen, kan een cruciale bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatambities van het nieuwe kabinet én biedt daarnaast een grotere kans op een stabiel en breed gedragen klimaatbeleid.”

“Het Energieakkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord uit 2019 gaven weliswaar richting aan het Nederlandse klimaatbeleid, maar zijn in zekere zin slechts een startpunt. Zo moeten alle plannen worden omgezet in nieuwe wetten en regels en kan pas in de uitvoering een emissiereductie worden bereikt”, zegt Arnold Mulder, Sector Banker Energie van ABN AMRO. “Om dit te bereiken, is het vormen van één breed regeerakkoord geen noodzaak. Het nieuwe kabinet kan er óók voor kiezen te komen tot tien of meer deelakkoorden op cruciale dossiers of mogelijk tot bedrijfsspecifieke akkoorden, zoals in de industrie. De energietransitie is een complexe puzzel die niemand alleen kan oplossen. Praten met de sector is cruciaal en uit ons onderzoek blijkt dat de sector voor duurzame energie bereid is dit gesprek aan te gaan.“

Bron: NVDE


Reacties

Jos Vallen

7 mei 2021 om 13.16 uur

De maatschappij elektrificeert steeds meer en daar worden maatschappelijk veel milieu- en klimaatvoordelen aan opgehangen. Maar daarvoor is het wel nodig dat de infrastructuur van het elektriciteitsnet fors wordt verzwaard en uitgebreid. Een goed (overheids- en netbeheerder-)beleid is er echter nog steeds niet. Te zwijgen nog over de mogelijkheid of hoogte van stimulering middels subsidies De gewenste doelstellingen lopen daar links en rechts behoorlijk op vast. Daarnaast heb ik nog twijfels m.b.t. de idealisering van het toepassing van elektriciteit: de elektriciteitsnetten in Europa zijn aan elkaar gekoppeld en als ik dan kijk naar Duitsland, dan wordt daar voor de opwekking nog steeds veel bruinkool toegepast dat op zijn zachts gezegd niet zo milieuvriendelijk is. En de burgerij in Nederland wilt veelal naast kernenergie ook geen windmolen in de achtertuin of zonnepanelen op het open landschap. Maatschappelijk gezien moet er dus wel nog een heel grote omwenteling plaatsvinden. En daar is haast bij.

J.M. van Suylekom Zomerland 6 Zevenbergen

6 mei 2021 om 16.19 uur

Terecht maakt het bedrijfsleven zich zorgen over de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de energietransitie en ze zullen zich nog meer zorgen maken, wanneer de particuliere huizenbezitter zegt: tot hier en niet verder, wanneer het kostenplaatje duidelijk wordt van deze "verduurzaming". Door de toename in CO2 te koppelen aan catastrofale klimaatverandering en daarmee de energietransitie erdoor te drukken is bijna misdadig. Voor deze theorie is nog geen enkel doorslaggevend bewijs geleverd, metingen (het enige wat telt) bewijzen eerder het tegendeel. Zeespiegelstijging nog steeds lineair, geen toename in klimaat gerelateerde natuurrampen(Lloyds statistieken London)Kortom business as usual. Tot slot wil ik erop wijzen en met name diegene onder ons, die tenminste een wis- en natuurkundige kennis (+ meet & regeltechniek) op HBO niveau hebben en er ook als volgt op aanspreken: probeer eens van een non-lineair open en chaotisch systeem "ons klimaat" dus op mondiaal niveau de globale temperatuur binnen een nauwe bandbreedte constant te houden. Veel succes!

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement